Algemene verkoopsvoorwaarden 

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Gent.

2. Bij gebreke aan betaling binnen de dertig dagen na factuurdatum, zal er, zonder dat enige aanmaning vereist is, een intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar en dit tot algehele betaling.

3. Eveneens zal er in geval van niet betaling binnen de dertig dagen een schadebeding verschuldigd zijn ten bedrage van 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100 en dit zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

4. Alle eventuele klachten dienen ons te worden overgemaakt per aangetekend schrijven binnen de acht dagen, en dit op straffe van verval.

5. In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.